Kinderen met extra zorg

"Het onderwijs is alleen vruchtbaar als het met liefde gegeven of ontvangen wordt." -  Louis Eugéne Maria Bautain.

Omdat de school het een hele zorg vindt om kinderen verantwoord op te voeden en op te leiden proberen we dit op een gestructureerde manier aan te pakken en in de gaten te houden. Hiervoor is het nodig dat de school een goed leerlingvolgsysteem heeft. Hierdoor kunnen we de ontwikkelingen van ieder kind nauwgezet volgen en stelt het ons in staat om snel in te grijpen en extra hulp te bieden als daar aanleiding toe ontstaat.

Van elke leerling maken we een digitaal dossier. Hierin worden gegevens bijgehouden over het gezin, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgevens over de hele periode dat een kind bij ons op school zit. Deze gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld en zijn alleen ter inzage voor de directeur, de intern begeleider, de groepsleerkracht en de ouders (indien zij dit wensen).

Regelmatig bespreken de leerkrachten samen met de intern begeleider de resultaten van de leerlingen. Hierbij wordt o.a. gekeken welke onderwijsbehoeften de kinderen hebben zoals bijv. een aangepast rekenprogramma. Ook worden de resultaten besproken van eerdere speciale programma’s. Indien blijkt dat deze onvoldoende resultaten hebben opgeleverd worden er vervolgstappen besproken.

Een kind dat extra zorg nodig heeft wordt zoveel mogelijk dicht bij de groep geholpen. In eerste instantie zal een handelingsplan worden opgesteld dat de groepsleerkracht uitvoert. Daarna kan de Intern Begeleider het kind aparte remedial teaching (laten) geven. Mocht dit alles onvoldoende baat hebben, dan kan in overleg met de ouders besloten worden het kind een extra jaar te geven (blijven zitten). Dit besluit wordt alleen genomen indien wij verwachten dat dit voor het kind zinvol is.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Wat betekent dit voor uw kind op de basisschool? Wat merkt u hiervan als ouders of verzorgers? Ieder kind heeft recht op het onderwijs dat het beste bij het kind past. Dit kan zijn op een gewone basisschool, eventueel met extra ondersteuning of op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Voor de meeste kinderen verandert er niets
De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Voor deze kinderen verandert er met Passend onderwijs in principe niets. Ongeveer een op de vijf kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel en passend mogelijk, dat is de kern van passend onderwijs. De nieuwe wet is ingegaan op 1 augustus 2014.

Indicaties en rugzakjes zijn verdwenen
Vanaf 1 augustus 2014 is de regeling rugzakjes veranderd. De commissie die de rugzakjes toekende is vervangen door een commissie die een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring kan afgeven. Ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, krijgt dit op maat aangeboden. Alleen voor kinderen met een oog-, gehoor- of spraakbeperking blijft landelijke indicatie bestaan.

Aanmelden en zorgplicht

Tot 2014 moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op de school zelf zijn, maar ook op een andere school in het gewone of speciaal(basis)onderwijs.

U kunt uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Hierbij wordt u gevraagd om aan te geven of u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school bekijkt vervolgens of zij uw kind passend onderwijs kan bieden. Als dat niet zo is, moet de school (of het schoolbestuur) in overleg met u een passende plek op een andere school zoeken. Het zoeken naar een geschikte plek duurt in principe niet langer dan 6 weken, gerekend vanaf het moment van aanmelding. De school mag die termijn éénmaal verlengen met 4 weken. Het vinden van een passende plek duurt dus nooit langer dan 10 schoolweken.