Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad (MR)


Wat doet een MR? 


Het schoolbestuur (De Groeiling) stelt het beleid vast voor alle aangesloten scholen. Op schoolniveau wordt het bepaalde beleid uitgevoerd door de schooldirectie. De controle op de uitvoering van het beleid gebeurt door de medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals besteding van het schoolbudget en de formatie van het team. Ook kan men bij de MR terecht met alle opmerkingen, ideeën en andere zaken over de school. Dit geldt voor zowel ouders als teamleden.

De MR (Medezeggenschapsraad) vergadert meestal 7 x per jaar. De vergaderingen vinden altijd plaats op de school zelf. Naast de MR bestaat er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- raad), dit is een overkoepelend overlegorgaan dat bovenschools overleg pleegt met de algemeen directeur van de scholen binnen de Stichting.

Tijdens de vergaderingen worden o.a. de volgende zaken besproken:

- Zaken vanuit de Stichting de Groeiling en de GMR;

- Arbo-zaken;

- De begroting;

- Passend onderwijs;

- Schoolse zaken.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.


De samenstelling van de MR gedurende dit schooljaar is als volgt

Oudergeleding:

Natasja Schouten

Edo Groenendijk

Annemiek van de Poel

Personeelsgeleding:

Veronique Neijhof

Antoinette Smits

Corry Tessels